به گفته این منبع، رئال مادرید به امباپه 35 ملیون یورو معاش سالانه خواهد پرداخت که سالی پنج ملیون یورو بر اساس عملکرد ممکن است به این مبلغ اضافه شود. مبلغ انتقال وی هم 225 ملیون یورو به علاوه پنجاه ملیون یورو پاداش بر اساس عملکرد خواهد بود.